تعبیر خواب | تعبیر خواب آسمان | تعبیر خواب آسمان | تعبیر خواب آسمان آبی

تعبیر خواب آسمان چیه؟ | دیدن آسمان در خواب به چه معناست؟

خواب آسمان تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد. برای خواندن تعبیر خواب آسمان با ما همراه باشید.

تعبیر خواب
ویکی گردی:

تعبیر خواب آسمان از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر خواب آسمان می پردازیم. شما می توانید در ادامه تعبیر خواب آسمان از نگاه معبران مختلف را بخوانید.

تعبیر خواب آسمان

1- آسمان در خواب تعابیر گوناگونی دارد. به عنوان مثال آسمان صاف و آبی نشانه آرامش، زندگی بدون استرس، تعادل در زندگی شغلی و شخصی است. برعکس آسمان طوفانی و بارانی نشانه بیقراری و مشکلات و موانع در زندگی است. این خواب نشانه نا امیدی و ناراحتی و غم و اندوه است.

2- اگر در خواب صدای مهیب و ترسناکی از آسمان شنیدید تعبیرش این است که به زودی خبر بدی را خواهید شنید. این اتفاق به زندگی شما به شدت تاثیر خواهد گذاشت.

3- اگر در عالم رویا دیدید که از میان پنجره به آسمان خیره شده بودید تعبیرش این است که رویاهای زیادی برای انجام آن دارید. این خواب میتواند خواسته ها و اهداف شما باشد و دوست دارید با زحمت و تلاش به آن ها دست پیدا کنید.

4- اگر در خواب دیدید که در آسمان پروانه ها در حال چرخیدن بودند تعبیرش این است که به زودی به سفر می روید. شما عاشق تجربه کردن اتفاقات جدید هستید.

5- تعبیر دیدن ابرهای شناور در آسمان نشانه ایده هایی است که شما برای زندگی دارید. این ایده ها، نوپا و کو چک هستند اما به زودی تبدیل به اهداف بزرگتری خواهد شد.

6- تعبیر دیدن آسمان و خورشید در خواب نشانه رسیدن به آرزوها و توانایی شما برای تصمیم گیری درست است. شما آنقدر عاقل هستید که در زندگی پیشرفت کنید.

7- تعبیر دیدن آسمان هنگام غروب در خواب نشانه آزمون الهی و مصیبت و ناراحتی و چالش های زندگی، شک و عدم امنیت است.

لوک اویتنهاو می گوید :

8- تعبیر خواب آسمان روشن : شادمانی و خوشبختی

9- تعبیر خواب آسمان ابری : غم و غصه

لیلا برایت می‌گوید :

10- دیدن آسمان ، تسکین خاطری است در برابر غم‌های زندگی .

11- اگر آسمان ابری باشد ، شما آدم بسیار بی‌ثبات و ضعیفی می‌باشید .

تعبیر خواب آسمان حضرت دانیال

حضرت دانیال گوید :

12- اگر کسی خویش را در آسمان اول دید ، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود .

13- اگر خود را بر آسمان دوم بیند ، دلیل که علم و دانش حاصل کند .

14- اگر بر آسمان سوم دید ، دلیل کند که عز و اقبال این جهانی یابد .

15- اگر بر آسمان چهارم دید ، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد .

16- اگر بر آسمان پنجم بیند ، دلیل کند بر هیبت و ترس و بیم .

17- اگر بر آسمان ششم دید ، دلیل کند که بخت و دولت و نیکوئی یابد .

18- اگر بیند که بر آسمان نخستین بر شد ، ولیکن در را بسته دید ، دلیل کند که کارهای وی به سبب مردی بزرگ بسته شود .

19- اگر بیند در آسمان نتوانست نگاه کردن ، و سر را فرو افکنده بود ، دلیل کند که از دیدار مردی بزرگ جدا شود ،

20- اگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند ، دلیل که درهای علم و حکمت بر وی گشاده شود .

تعبیر خواب آسمان امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

22- اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود ، دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود .

23- اگر بیند که به گونه سفید بود ، دلیل که در آن موضع ، رنج و بیماری بود .

24- اگر بیند که آسمان سرخ بود ، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است .

25- اگر بیند که آسمان سیاه بود ، دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود .

26- اگر بیند که آسمان روشن تر از آن بود که بود ، دلیل کند که او حق تعالی روشنایی تمام در دین حاصل گرداند .

27- اگر بیند که برابر او در آسمان گشاده شد ، دلیل است در خیر و روزی بر او گشاده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار به مردم رسد

28- اگر بیند که در آسمان علامت های سرخ بود ، دلیل کند که پارسان آن موضع را علامت و نصرت بود .

29- اگر بیند که آسمان را همی پرستید ، دلیل کند که بی دین و گمراه گردد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

30- تعبیر خواب آسمان که سرتاسر زمین را پوشانیده است : خوشبختی بزرگ

31- تعبیر آسمان بی ابر : پول و شادی فراوان در آینده بسیار نزدیک

32- تعبیر خواب آسمان بدون آفتاب : از یک بیماری بهبود خواهید یافت .

33- تعبیر این خواب که به همراه کسی که دوستش دارید به آسمان نگاه میکنید : شانس و شادی

34- تعبیر خواب آسمان بدون ستاره : خبرهای بد و ناخوشایند

منبع: روزانه
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر