تعبیر خواب دیدن درخت| تعبیر درخت کاج | تعبیرخواب درخت بزرگ

تعبیر خواب درخت | دیدن درخت در خواب نشانه چیست؟

برای مشاهده تعبیر خواب درخت، در این مطلب از سایت ویکی گردی با ما همراه باشید.

تعبیر خواب
ویکی گردی:

تعبیر خواب درخت نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب درخت را می توانید در ادامه این مطالعه کنید.

دیدن درخت به خواب زن است ودرخت چون در خانه پادشاه بیند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش مردمان دون است و هر درختی که خار دارد تأویلش مردی است بد خوی و ناسازگار. 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

درخت خود به خود هیچ تعبیر مشخصی ندارد . معبران نوشته اند درختان بی بر مردمی درویش و تهی دست و فقیر و نیک نفسی هستند که این مردم در محیط و روی اطرافیان خویش تاثیر چندان ندارند . دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است. درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست. اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند به او شاخۀ باریک درختی دادند و دهندۀ آن آشنا بود از آن شخص به او منفعت می رسد ، و اگر دهندۀ آن ناشناس باشد از بیگانه ای به او منفعت می رسد ، و اگر آن شاخه خشک باشد هیچ خیر و شری به او نمی رسد

اگر ببینی درخت خرمای خانۀ خود را بریده‌ای، یـعـنـی شخصی از افراد خانواده و فامیل تو بیمار می‌شود.

اگر ببینی درخت خرمائی که در خانه تو می‌باشد از ریشه خشک شده است، یـعـنـی بین تو و همسرت جدائی می‌افتد. اگر ببینی درخت خرمائی که در خانۀ تو قرار دارد خشک شده و دوباره سبز گردیده است، یـعـنـی اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی. اگر ببینی شاخۀ خرما در دست داری، یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب ، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید .

دیدن درختان خشکیده در خواب ، علامت آن است که زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد .

بالا رفتن از درخت در خواب ، نشانة رسیدن به مقامهای برتر است .

بریدن درخت در خواب ، علامت آن است که توانایی و ثروت خود را از دست خواهید داد .

دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده اند ، علامت آن است که هنگامی که احساس می کنید سعادتمند و خرسند هستید ، اندوهی به زندگیتان راه می یابد .

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر بیند برگ درخت جمع می کرد دلیل که به قدر آن او را زر حاصل شود اگر بیند از درختان میوه همی جمع می کرد دلیل که او را فرزندان و نسل زیاد گردد اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود اگر بیند که بر درختی است و میوه ء آن درخت می خورد دلیل که به قدر آن مالی بدو رسد یا سخنی شنود و از آن شاد شود مگر درختی باشد که تأویل آن مکروه است چون خربزه و زرد آلو و مانند آن اگر درختان میوه دار بسیار بیند و داند که جمله ملک اوست دلیل که او را عمر دراز است و ظفر و بزرگی یابد اگر بیند که درخت را می برید دلیل که سخت بیمار شود یا کسی از اهل او بمیرد اگر بیند که در وقت خزان در باغی مجهول می گردد و می دید که برگ درختان می افتادند دلیل که در غم واندوه گرفتار شود اگر بیند که درخت با وی سخن گفت و موافق حال او بود دلیل که کاری کند که مردمان را از آن شگفت آید اگر بیند که درخت را از جای برکند دلیل است که بیمار شود یا از آن موضع که درخت کند کسی بیمار گردد و بمیرد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

دیدن درختان در خواب بر ده وجه است

پادشاه , طلا , بازرگان وتاجر , مرد مبارز , مرد عالم , مؤمن , کافر , عنوان , خصومت وجنگ , مرد منافق .

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

دیدن هر درختی که به نزدیک مردمان عزیز است. دیدن مردی شریف و بزرگوار بود و هر درختی که میوه دار است، دلیلش بر مردی توانگر است و درخت بی بر مردی است درویش و درختی که در دیار عرب است، دلیل بر مردی بیابانی کند. و هر درخت که در ناحیه عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختی که معروف نباشد و در مسجد یا در محل نماز است، دلیل بر قوه دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختی از بن برکند، دلیل که مردی رااز جاه و نعمت بیفکند.

تعبیر درخت آبنوس، مردی است که در کارش دچار سرگردانی و ناتوانی شده است، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش زن یا «کنیزک» است.

تعبیر درخت آلو، مرد پزشکی است که فائده او به همه می‌رسد.

تعبیر درخت آلوی زرد، شخصی بیمار می‌باشد.

تعبیر درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد.

تعبیر درخت انجیر، مرد ثروتمند و صاحب‌نعمت می‌باشد.

 تعبیر درخت انگور، زن زیبا و نیکوکار است.

تعبیر درخت بادام، زنی بدکردار می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش مردی بخیل است.

تعبیر درخت بلوط، مردی است ناآگاه، و دورو و منافق نسبت به اهل و نزدیکان خویش.

تعبیر درخت بلیله، مردی شریف است که سخنانش لطیف است و مشکلات مردم را حل می‌نماید.

تعبیر درخت پسته، مردی است که ثروتمند و خسیس می‌باشد.

تعبیر درخت ترنج، مرد مخالف و خود رأی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مردی است که دارای جاه و مقام و نعمت است.

تعبیر درخت چنار، مرد با برکتی است که فائده‌اش به دوستان و فامیل می‌رسد.

تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می‌باشد. اگر ببینی در خانه‌ات درخت خرما داری، یـعـنـی با مرد بزرگی دوست و آشنا می‌شوی.

تعبیر درخت زردآلو مرد بیمار می‌باشد.

 اگر ببینی از درخت، زرشک جمع می‌کنی، یـعـنـی با مرد خسیسی خصومت و دشمنی پیدا می‌کنی.

تعبیر درخت زیتون مرد با اصل و نسب می‌باشد، ولی مال و اموال کمی دارد و کمتر نیکی می‌کند.

تعبیر درخت سدر، مردی بزرگ، ولی خجالتی می‌باشد.

 تعبیرش مردی «عجمی» است که حساس و تیزطبع می‌باشد.

  تعبیر درخت سنجد مردی است که سخنانش لطیف است و صاحب خدمه و حشم بوده و مردم‌نواز می‌باشد، ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنجد از درخت می‌چینی، یـعـنـی از مرد بداخلاقی مال و اموال به دست می‌آوری.

  تعبیرش مردی «عجمی» است که حساس و تیزطبع می‌باشد.

  تعبیر درخت شفتالو مرد ثروتمند و حکیم و صبور و باوقار می‌باشد. اگر ببینی در باغ، شفتالو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که علم و ادب را سریعاً یاد می‌گیرد. تعبیرگری می‌گوید: اگر در بیداری فصل شفتالو باشد و در خواب ببینی که از درخت شفتالو می‌چینی، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد.

تعبیر درخت صنوبر مرد فقیر و بدکردار می‌باشد که نه دنیا دارد و نه آخرت.

 تعبیر درخت عرعر مردی است که کمتر خیر و خوبی می‌کند. اگر ببینی درخت عرعر داری، یـعـنـی با مرد با اصل و نسبی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.

 تعبیر درخت عود مرد زیبا و خوش‌سخن و ثروتمند می‌باشد که طبعی لطیف دارد.

  تعبیر درخت فندق مرد «عربی» است که سنگدل می‌باشد و به لهو و خوش‌گذرانی علاقه‌مند است و خیر کمی دارد.

 تعبیر درخت گردو، مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.

  تعبیر درخت گلابی، مرد شاد و ثروتمند می‌باشد.

تعبیر درخت گلنار مرد شریف و بخشنده و جوانمرد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و فرزند است.

تعبیر درخت مورد مرد بداخلاق است که تحمل کردن و صحبت با او سخت می‌باشد و با بقیه سر ناسازگاری دارد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مردی «عجمی» و فاضل است که دارای متانت و عزت نفس می‌باشد.

تعبیر درخت نارگیل، مرد جادوگر و دروغگو می‌باشد.

 تعبیر درخت نارنج مرد بداخلاقی است که تحمل کردن و صحبت با او سخت بوده و مثل آدم‌های مریض، زرد چهره می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

بالا رفتن از یک درخت: اخبار مهم.

درخت افتاده: امیدهای بر باد رفته.

از درخت افتادن: استهزا خواهید شد.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

 دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

 اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود.

اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گردید دلیل که کار وی بلند شود.

هرچه از درخت خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست.

اگر ببینی در خانۀ خودت درخت میکاری، یـعـنـی بنا به نوع درختی که دیده‌ای داماد می‌گیری

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر