تعبیر خواب شمشیر بزرگ | تعبیر خواب شمشیر برنده | تعبیر خواب شمشیر خون آلود

تعبیر خواب شمشیر | دیدن شمشیر در خواب نشانه چیست؟

برای مشاهده تعبیر خواب شمشیر، در این مطلب از سایت ویکی گردی با ما همراه باشید.

تعبیر خواب
ویکی گردی:

تعبیر خواب شمشیر نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب شمشیر را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شمشیر در خواب های ما معرف هیبت و قدرت است و برندگی و کارآئی را نیز به تیزی و قاطعیت شمشیر تشبیه می کنند. دیدن شمشیر در خواب وجوه نامطلوب و بدی ندارد. معبران نوشته اند که شمشیر در نیام و غلاف زنی است مجهول و ناشناخته برای بیننده خواب. زنی است که به ظاهر و به اسم او را می شناسید اما از درون و شخصیت او اطلاعی ندارید و هیچ نمی دانید دارای چه افکار و اندیشه هائی است و فهم و شعور و خرد و دانش او چقدر است. اگر در خواب ببینید که شمشیری در نیام دارید با زنی بسیار مهم و صاحب شهرت و آوازه آشنا خواهید شد که بسیاری کارها می تواند در جهت تامین سود شما انجام دهد. معبران نوشته اند که شمشیر برهنه _ کلام و سخن _ است و آن هم کلامی که گفته و سخنی که بر زبان رانده شود.شمشیر حمایل و آویخته به گردن قدرت و شوکت است. اگر شمشیر به کسی بزنید و او را مجروح کنید خواب شما می گوید که سخنی ناصواب می گوئید و دیگران را می آزارید و اگر بزنید و او مجروح نشود زیان می رسانید یا دل کسی را می شکنید.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

شمشیر در نیام، زنی بود و بی نیام، دلیل بر مال است و فرمانروائی. اگر زنی در خواب بیند که در دست شمشیر داشت، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند که شمشیر او در نیام بشکست، دلیل فرزند او در شکم بمیرد. اگر مردی بیند شمشیر برهنه داشت و خواست که بر کسی زند، دلیل که سخنی اندیشده با کسی بگوید. اگر بیند که شمشیر بر کسی زد و کارگر نبود، دلیل که وی را نسل منقطع گردد. اگر بیند که شمشیر در گردن حمایل داشت، دلیل که ولایتی را حکم کند. اگر بیند به موجبی کسی را شمشیر زد، دلیل که به نام مضروب مشهور گردد. اگر بیند شمشیرها داشت یا به او دادند، دلیل که توانگر گردد. اگر بیند که از وی شمشیر گرفتند، دلیل که از عمل معزول گردد. اگر بیند که شمشیر بر میان بست، دلیل که عمرش دراز بود. اگر بیند شمشیر زرین داشت، دلیل که از مهتری راحت یابد. اگر شمشیر را آهنین بیند، دلیل که کارش فوری گردد. اگر شمشیر از بلور بیند، دلیل که از بزرگی منفعت یابد. اگر بیند که شمشیر او از مروارید بود، دلیل که از علما منفعت یابد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید به کمرتان شمشیری بسته اید ، نشانه آن است که با افتخار مقامی در دولت به دست می آورید 

 اگر خواب ببینید کسی شمشیر شما را می گیرد ، نشانه آن است که در رقابت با دیگران پیروز می شوید .

اگر خواب ببینید دیگران با خود شمشیر حمل می کنند ، نشانه آن است که جنگ و جدالها با خطر همراه خواهد بود .

 دیدن شمشیر شکسته در خواب ، نشانه ابتلا به نومیدی و یأس است .

تعبیر خواب به روایت امام صادق

 دیدن شمشیر درخواب بر پنج وجه است:

فرزند، ولایت، محبت، منفعت، ظفر.

دیدن شمشیر، دلیل بر مردی قوی و فصیح است.

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

دیدن شمشیر در خواب، بر فرزند پسر یا سلطان دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که شمشیری را برداشته و آن را در دست دارد، ولایتی بزرگ به او سپرده میشود؛ اگر ببیند که شمشیری را به همسرش میدهد یا همسرش به او شمشیری میدهد، فرزند پسر به آنها عطا میشود؛ اما اگر شمشیر در درون غلاف باشد، دختر است. دیدن شمشیر در خواب به فتنه و آشوب نیز، تعبیر میشود.

تعبیر خواب به روایت مغربی

اگر ببینی شمشیر «جواهرنشان» داری، یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.

اگر ببینی کمربند و شمشیر را به کسی داده‌ای، یـعـنـی برای «پادشاه» به مسافرتی می‌روی.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان

ارسال نظر