تعبیر خواب | تعبیر خواب توت | دیدن توت در خواب | توت در خواب

دیدن توت در خواب چه تعبیری داره؟ | تعبیر خواب توت از نظر معبران معروف

خواب توت تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد. برای خواندن تعبیر خواب توت با ما همراه باشید.

تعبیر خواب
ویکی گردی:

تعبیر خواب توت سمبلی است طلا می باشد. معنای دیگر تعبیر خواب توت، تعبیر به گرفتن مبلغی پول به عنوان قرض و بدهی می باشد. از منظر اسلامی و معبربن مسلمان خوردن هر نوعی از توت را در خواب و رویا، به منزله وفور نعمت و اضافه شدن اموال و ثروت می دانند. در ادامه با تعبیر خواب توت با ما همراه باشید.

تعبیر خواب توت به روایت امام صادق(ع)

    دیدن توت در خواب بر سه وجه است.

  •     مال و اموال
  •     سود و منفعت از کسب و کار خود
  •     دعوا و درگیری از بهر زن

تعبیر خواب توت به روایت محمد بن سیرین

    اگر در بیداری توت رسیده باشد و در خواب ببینی که توت شیرین می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از کسب و کار خودت رزق و روزی به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر هنگامش نباشد و این خواب را ببینی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد، تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خوردن توت شیرین، رزق و روزی است،‌‌‌‌‌

تعبیر خواب توت به ورایت ابراهیم کرمانی

  •     اگر بیند توت شیرین می خورد، دلیل که از مردی جوانمرد، صلت وعطا یابد.
  •     اگر بیند که خرتوت همی خورد، دلیل که غمگین و متفکر شود.
  •     خوردن توت سفید و شیرین برای زنان باردار بیانگر به دنیا آمدن نوزاد سالم و با جنسیت دختر است که فرزند شیرین که با آمدنش باعث تغییرات زیادی در خلق و خوی و روابط زن و شوهر می شود یک قدمی که خیر و برکت را به همراه دارد و در اغلب مژدگانی چنین خبری بصورت رویایی توت سفید به سراغ خانم های حامله می آید
  •     اگر ببینی از آن میخوری و طعم شیرینش را احساس میکنی گره از مشکلاتت برداشته می شود روزهای خرم و خوشی در انتظار توست ،
  •     اگر ببینی تعداد بسیاری زیادی از توت های سفید در یکجا جمع شده است و تو آن را نظاره میکنی به نشانه ی زیاد شدن مال ثروت و راحتی است
  •     ،اگر ببینی آن را بالا می آوری و یا بر اثر خوردنش حالت بهم میخورد نشانگر یک اتفاق تلخ و ناخوشایندی است که میان تو و همسرت شکل میگیرد و باعث کدورت و ناراحتی میشود
  •     چنان چه ببینی توت سفید رنگ از دست مرده میگیری بیانگر این است که با تلاش و زحمت خودت به جایگاه مهمی خواهی رسید و در مرتبه ای قرار میگیری که به دیگران کمک میکنی و بخشی از مالت را صرف امور خیر خواهی کرد

تعبیر خواب توت به روایت خالد بن محد العنبری

    خوردن توت در خواب، بر دستیابی به مقام و شخصیتی بزرگ و سودمند دلالت دارد.

تعبیر خواب توت به روایت منوچهر مطیعی

    توت دو نوع داریم. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می شود و دیگری توت سرخ و سیاه که شاه توت یا به نوشته ابن سیرین خر توت نام دارد. دیدن توت سرخ یا خر توت در خواب نیکو نیست چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه داشته باشیم و بخوریم. توت سرخ غم و رنج و بلا و مصیبت است بخصوص اگر در خواب ببینیم که می خوریم و ترشی آن را حس می کنیم و آزردگی می یابیم.

کلیه معبران سنتی ایرانی و اسلامی در مورد توت سرخ اتفاق نظر دارند و در خواب نامه های بیگانه نیز موردی نیافتم که از خر توت تعریف شده باشد مخصوصا در مورد ترشی آن به صراحت گفته شده که اگر در عالم خواب توت سیاه خوردید و ترشی آن را چشیدید به هیچ وجه خوب نیست. اما توت سفید یا توت شیرین نیکو است که در خواب دیده شود. چه بر درخت ببینیم و چه داشته باشیم و بخوریم که هر یک توضیحی خاص خود دارد.

اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخی و روزی و سلامت خواهد شد. خواب ما می گوید ریشه خوشبختی در خانواده مانند ریشه توت کهن گسترده و عمیق است و بر میوه درخت توتی که می بینیم سالیان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شیرین خواهد کرد و چه بسا نسلی دیگر هم از آن بهره مند شود چون معمولا درخت توت از نسلی به نسل دیگر می رود.

اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی و رهگذری بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید از میوه اش چیدید و خوردید نیکو است و خواب شما می گوید که خودتان تنها (منهای خانواده) سودی می برید و شیرین کام می شوید. اگر در عالم خواب دیدید که شاخه و برگ درخت توت از دیواری گذشته و به کوچه ریخته یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت کندید و در دهان گذاشتید و شیرینی آن را حس کردید خواب شما می گوید سودی می برید که سود دهنده را نه می شناسید و نه اگر بشناسید او به این سود دهی رضایت می دهد. به زبان دیگر دزدانه سود می برید.

حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خوردید خواب شما می گوید با آزار و زیان رساندن به دیگران سود می برید و کار شما موجب ملال و آزردگی صاحب مال می شود که البته از نظر اجتماعی خوب نیست اما از جهت شما خوابی نیکو است.

معبران نوشته اند دیدن توت به فصل خودش یعنی در اوایل تابستان خیلی بهتر است که در غیر فصل دیده شود. البته در غیر فصل هم دیدن توت شیرین بد نیست اما در فصل آن بهتر ذکر شده . چنانچه زنی خانه دار در خواب ببیند که توت می خورداز جانب دخترش و دامادش کامروائی و سر فرازی می یابد. اگر زن جوانی این خواب را ببیند باردار می شود و دختر می آورد.

اگر پدری ببیند که توت شیرین می خورد پسرش یا نوه پسری او موجب شیرین کامی وی می شوند. خوردن توت شیرین و سفید برای دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروائی است. برداشتن و خوردن توت از روی زمین بد نیست اما خوب هم نیست چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده.

منبع: ساعد نیوز
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر