تعبیر خواب دیدن آینه| تعبیر خواب خود را در آینه دیدن | تعبیر خواب در دست داشتن آینه

تعبیر خواب آینه | دیدن آینه در خواب نشانه چیست!؟

برای مشاهده تعبیر خواب آینه، در این بخش از سایت ویکی گردی با ما همراه باشید.

تعبیر خواب
ویکی گردی:
تعبیر خواب آینه نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آینه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید. در ادامه انواع تعبیر خواب آینه را بخوانید.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد :

زن

پسری برایش به دنیا خواهد امد

مقام و حکومت

دوست ویار

شریک

کار با وضعیت و کیفیت روشن

حضرت می فرماید ، اگر مردی عزب آینه در خواب ببیند ، زن می گیرد و صاحب مقام می شود

اگر دختر آینه در خواب ببیند ، شوهر پیدا می کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد

اگر ببیند مردی ناشناس آینه ای به او داد و در آن نگته کرد ، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

آینه در خواب مقام و فرمانروایی و سروری است

اگر ببیند به کسی آینه ای داد ، مال و متاع خود را به کسی می سپارد

اگر ببیند در آینه نقره ای می نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می شود

عده ای از معبران آینه نقره ای را بد شگون و نامیمون دانسته اند

اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد

اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد

اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، خواهری نصیبش خواهد شد

اگر پادشاه ببیند در آینه نگاه می کند ، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود. اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند. پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است. امام صادق _ ع _ می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

ارسال نظر