تعبیر خواب | تعبیر خواب آهو | تعبیر خواب آهو مرده

آهو در خواب نشانه چیست؟ | تعبیر خواب آهو مرده از نظر معبران معروف

خواب آهوی مرده تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد. برای خواندن تعبیر خواب آهو با ما همراه باشید.

تعبیر خواب
ویکی گردی:

تعبیر خواب آهوی مرده چیه؟ معنی تعبیر خواب آهوی مرده را در سایت ویکی گردی بخوانید. امیدواریم این مطلب تعبیر خواب آهو مرده مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.

دیدن گربه در خواب چه تعبیری دارد؟ | تعبیر خواب گربه از نظر معبران معروف

تعبیر خواب آهو مرده چیست؟

 • اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند که آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند.
 • اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند.

تعابیر دیگر دیدن آهو در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب آهو را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

 • دیدن آهو در خواب چهار معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم
 • معنی اول دیدن آهو در خواب زن است.
 • معنی دوم دیدن آهو در خواب فرزند است.
 • معنی سوم دیدن آهو در خواب خدمتکار زن جوان است.
 • معنی چهارم دیدن آهو در خواب سود بردن از زنان است.

تعبیر خواب پروانه برای دختر مجرد | تعبیر خواب پروانه چیه؟

ابن سیرین

 • اگر در خواب دیدید که بدون اینکه شکار روید موفق به شکار آهو شده اید معنی خواب این است که زن می گیرید.
 • اگر در خواب دیدید که آهو شکار کردید معنی خواب شما این است که غنیمت خوبی نصیب شما می شود.
 • اگر در خواب دیدی که آهویی در خانه تو معنی خواب تو این است که از سمت همسر به تو غم و اندوه می رسد.
 • اگر در خواب دیدی که آهویی را با تیر و یا سنگ می زنی معنی خواب این است که از زنی بدگویی و غیبت خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی

 • اگر در خواب دیدید که آهویی را می گیرید معنی خواب شما این است که زن و یا خدمتکار زیبا می گیرید.
 • اگر در خواب ببینید که گلوی آهویی را می برید ، معنی خواب این است که دوشیزگی دختری را از بین می برید.
 • اگر در خواب دیدید که فرق سر آهو را بریدید معنی خواب این است که با خدمتکار خود رابطه نامشروع برقرار میکنید.
 • اگر در خواب دیدید که پوست آهو را می خورید و یا می کنید معنی خواب این است که با زنی غریبه زنا می کنید و یا از زنی زیبا به شما مال زیادی می رسد.
 • اگر در خواب خود را در حال خوردن پوست و گوشت و پیه آهو ببینید معنی خواب این است که از زنی به تو مال می رسد.
 • اگر در خواب دیدید که آهو را می کشید معنی خواب این است که از سمت زن به شما غم و اندوه می رسد.

 

منبع: ایرانیان
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر