تعبیر خواب | تعبیر خواب پرواز | پرواز کردن در خواب

معانی و مفهوم خواب پرواز در آسمان | تعبیر خواب پرواز کردن چیه؟

خواب پرواز تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد. برای خواندن تعبیر خواب پرواز کردن با ما همراه باشید.

تعبیر خواب
ویکی گردی:

تعبیر خواب پرواز علامت استقلال دارد و نتیجه آن پیشرفت و دور شدن از اضطراب ها است. به علاوه تعبیر خواب پرواز بیانگر این بوده که احساس شکست ناپذیری و غرور دارید. اگر در خواب ببینید در آسمان شناور هستید معنی رهایی و آزادی دارد و اگر در خواب احساس کردید که توانایی پرواز کردن را دارید این علامت را دارد که به پیشرفت های خوبی می رسید. در ادامه میتوانید تعبیر خواب پرواز را بخوانید.

تعبیر خواب پرواز کردن از دید ابن سیرین

از دید ابن سیرین اگر خواب دیدید در ارتفاعات زیاد در آسمان در حال پرواز هستید این معنی را می دهد که سفری پر برکت در پیش دارید. اگر دیدید در سمت قبله به پرواز در آمدید سفری با منفعت زیاد خواهید داشت و اگر در این پرواز کردن بال داشتید تعبیر بهتری دارد. اگر خواب دیدید با اسب بال دار پرواز می کنید در دین، دنیا و آخرت عاقبتتان به خیر می شود. اگر در حین پرواز از بام خود به بام دیگری می روید همسر خود را طلاق داد و همسر دیگری اختیار می کنید.

دیدن تخم مرغ در خواب به چه معناست؟ | تعبیر خواب تخم مرغ چیه؟

تعبیر خواب پرواز کردن از دید امام صادق

از نظر امام صادق تعبیر پرواز کردن مسافرت، بزرگی، حج، مرگ، بیماری و تغییر حال و روز می باشد.

تعبیر پرواز کردن از نظر دانیال نبی

اگر خواب ببینید در حال پرواز از مکانی به مکان دیگر هستید مسافرتی می روید و شرافتی کسب می کنید. اگر مستقیم در ارتفاعات آسمان پرواز کردید دچار ضرر می شوید. اگر دید در آسمان در حال پرواز بود که یکدفعه به طور ناگهانی ناپدید شد علامت این را دارد که از دنیا خواهد رفت.

تعبیر پرواز کردن از نظر ابراهیم کرمانی

پرواز در آسمان تعبیر حج دارد و پرواز از مکان خود به محلی مجهول تعبیر مرگ را دارد. اگر خواب دیدید دارای پر هستید دلالت بر این دارد که تا حد مرگ بیمار می شوید و شفا پیدا می کنید. اگر در خواب دیدید که از این دنیا با فرشتگان رفتید و بعد برگشتید تعبیر این را دارد که مرگ شما فرا می رسد و از شما در این دنیا به نیکی یاد می شود.

تعبیر خواب پرواز کردن از نظر جابر مغربی

اگر کسی دید با فرشته ها پر گشود مرگش فرا می رسد.

سفر و مسافرت در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب پرواز کردن از نظر منوچهری تهرانی

پرواز کردن تعبیر خوبی دارد مگر اینکه چنان تا ارتفاعات زیاد پرواز کنید که دیگر زمین را نبینید و این نشان از مرگ را دارد. اگر پرواز کردید و از مکانی به مکانی دیگر رفتید بر این دلالت دارد که در زندگی شما دگرگونی ایجاد خواهد شد. اگر در جای سبز و خرم فرود آمدید دگرگونی آن بیشتر می باشد. اگر در حین پرواز قصد رسیدن به لبه یا دیواری را دارید ولی نمی توانید این کار را کنید این معنی را دارد که در راه رسیدن به هدف خود دچار مشکل خواهید شد.

تعبیر پرواز کردن از نظر کارل یونگ

اگر در خواب ببینید پرواز می کنید بیانگر این است که پروژه ای را شروع می کنید. ولی اگر در پرواز شما تاخیر وجود داشت این معنی را دارد که برای دست گرفتن پروژه آمادگی نخواهید داشت. اگر خواب لغو پرواز را دیدید بیانگر این بوده که در شرایطی قرار می گیرید که احساس بی یاوری خواهید کرد. همچنین احساس دوری از رابطه، کار و زندگی را خواهید داشت. خواب دیدن پرواز نشانگر احساس آزادی داشتن است با این وجود که قبل تر محدودیت داشته اید.

تعبیر پرواز کردن از نظر آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در حال پرواز در اوج آسمان هستید بیانگر این است که با افراد بدبخت در امر ازدواج وارد می شوید. خواب پرواز کردن در نزدیک زمین نیز نشانگر این بوده که از امراض و افسردگی نجات پیدا خواهید کرد. اگر در حین پرواز در حال تماشای خورشید بودید به این علامت است که در کارها موفق می شوید و نگرانی شما بیهوده خواهد بود. اگر در خواب در حال گذر از ماه و سیارات هستید این بیانگر جنگ و قحطی می باشد.

دیدن خون در خواب چه نشانه هایی دارد؟

تعبیر خواب پرواز از دید معبرین مغربی

از نظر معبرین مغربی خواب پرواز کردن دارای دو جنبه منفی و مثبت است. جنبه منفی دلالت بر رهایی و آزادی دارد و جنبه منفی آن خواسته درونی شما را نشان می دهد. خواسته یا آرزویی که آزادید به هر سمت و سویی بروید. لذا دلیل اصلی این خواب اضطراب و استرس های روزانه می باشد.

منبع: روزانه
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

ارسال نظر