تعبیر خواب | غرق شدن در خواب | تعبیر خواب غرق شدن

تعبیر خواب غرق شدن در دریا | خواب غرق شدن نشانه بخت و اقبال است یا زیان مالی؟!

دیدن غرق شدن در خواب بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه و…) تعابیری متفاوت به همراه دارد. در ادامه با ما همراه باشید

تعبیر خواب
ویکی گردی:

تعبیر خواب غرق شدن بسته به محل غرق شدن (دریا، دریاچه و…) معانی متفاوت به همراه دارد. همچنین تعبیر خواب غرق شدن و پس از آن نجات یافتن به تعبیر جابر مغربی برگزیدن راه آخرت است. در ادامه با تعبیر خواب تعبیر خواب غرق شدن همراهمان باشید.

از دیدگاه روانشناسی غرق شدن در آب می تواند تولدی دوباره باشد همانگونه که در رحم مادر غرق بوده و پس از آن متولد می شویم.

از دیدگاهی دیگر این خواب نتیجه احساس گرفتاری و عدم توانایی در تصمیم گیری است. در واقع آب نمادی از احساسات درونی و غرق شدن، نشانه فرو رفتن در آن است. اگر در خواب خود را از غرق شدن نجات دهید احتمالا بیانگر شروع جدید یا تحولی در زندگی خواهد بود.

سعی کنید که بر کارها و نیازهایتان متمرکز شوید. غرق شدن در خواب می تواند نتیجه این باشد که شما بیش از حد خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اید. گاهی هم این رویا نشان دهنده عدم نتیجه گیری در پروژ‌ه‌ای است که هم اکنون در حال کار روی آن هستید، پس بهتر است فعلا دست از آن بکشید.

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریا و نجات یافتن و زنده ماندن یا مردن

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار وجه است.

 

مال بسیار.

بخت و اقبال درکارها.

صحبت و همنشینی با مردم بی مذهب.

 

منفعت.

جابرمغربی گوید:

اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.

 

اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند.

اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.

لوک اویتنهاو:

 

غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی

در حال غرق شدن: اتفاق بزرگ

غرق شدن: یک خوشبختی بزرگ را از دست می‌دهید، یا ازدواجی بد خواهید داشت.

شاهد غرق شدن کسی بودن: سود

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید غرق می‌شوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید. اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.

اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

معبرین غربی گویند:

 

خواب غرق شدن در دریا به این معنا است که موانعی بر سر راه‌تان خواهید داشت. این خواب همچنین نشان می‌دهد که مجبور خواهید شد برخی اطلاعات خصوصی را فاش کنید.

غرق شدن در دریا ممکن است به این معنا باشد که هیچ جا ثبات را پیدا نمی‌کنید. شاید برخی از آدم‌هایی را که تکیه‌گاه‌تان بوده‌اند، از دست داده‌اید و حالا بدون حمایت آن‌ها، احساس غم و افسردگی دارید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان

آخرین اخبار

ارسال نظر